રેનીલ્સ વિસન ૨૦૨૦ દ્વારા મુંબઈ ગુજરાતી પત્રકારો માટે ફ્રી આઈ ચેકઅપ અને ચશ્માનું વિતરણ

મુંબઈ : બોરીવલીમાં ગુજરાતી પત્રકાર સંઘના સભ્યો અને પરિવાર માટે રેનીલ્સ વિસન ૨૦૨૦ ના સહયોગ દ્વારા ફ્રી આઈ ચેકઅપ અને રીડિંગ ચશ્માનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ કેમ્પ ૪૧ પત્રકાર અને તેમના પરિવારએ એનો લાભ લીધો હતો. આમાંથી લગભગ ૨૩ પત્રકારોને આવશ્યકતા મુજબ મફતમાં ચશ્માનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ સિવાય કેમ્પમાં આવેલા તમામ પત્રકારોને ચા પાણી નાસ્તાની સુવિધા આપી હતી. આ કેમ સાંજના ચાર વાગ્યા સુધી ચાલુ રાખ્યો હતો . આ કેમ્પના આયોજનમાંસહયોગ આપનારા ભરતભાઈનો પત્રકાર સંઘના સેક્રેટરી કુનેશ દવે , પ્રમુખ વિપુલ વૈધ અને ઉપપ્રમુખ પી.સી કાપડિયા આભાર માન્યો હતો.